torsdag 20 januari 2011

Mer våld (är det verkligen så)? Och vad göra åt det våld som finns?

Jag lyssnade till delar av gårdagens partiledardebatt och den inleddes (förstås) av Reinfeldt som tjatade om det man gjort, vilket i huvudsak handlade om Björklunds omgörning av skolan.

Men dessutom talade Reinfeldt om våldet i samhället.

Våld är ju poppis att prata om bland högerpolitiker för då kan man motivera att man anställer fler poliser och sätter folk i fängelse längre.

Nå, hur var det nu med det då? Sker det mer våld nu än tidigare?

Man kan då börja analysen med att läsa rapporten med statistiken över anmälda våldsbrott 2010 mm från Brottsförebyggande Rådet.

På sidan 6 finns en rubrik som heter ... Utvecklingen av anmälda våldsbrott, hot och ofredande m.m.

Under denna rubrik står det följande ...

Antalet anmälda våldsbrott, som här representeras av mord, dråp, misshandel, våldtäkt,

grov fridskränkning, grov kvinnofridskränkning, rån och våld mot tjänsteman, ökade

med 1 procent 2010 jämfört med 2009. Totalt anmäldes 112 720 våldsbrott år 2010,

vilket motsvarar 8 procent av samtliga anmälda brott. Under den senaste tioårsperioden

har de anmälda våldsbrotten ökat med 44 procent. Större delen (drygt tre fjärdedelar)

utgörs av misshandel, som tillsammans med andra våldsbrott tillhör de brottstyper där

statistiken delvis har påverkats av förändringar i offrens och myndigheternas

benägenhet att anmäla brott. Misshandel faller under så kallat allmänt åtal sedan år 1980

vilket innebär att polisen och åklagaren kan utreda brotten oavsett om offret vill göra en

anmälan eller inte. Polisen lever numera i större utsträckning upp till kravet om

rapporteringsplikt vid vissa misshandelsbrott.

Alltså, ökningen i statistiken när det gäller antalet anmälda våldsbrott har till stor del att göra med att de faller under allmänt åtal och att poliserna följer sin rapporteringsplikt. (Vilket givetvis är bra).

Kvinnor misshandlas till stor del inomhus ... totalt 71%, och av bekanta ... totalt 73%.

Män misshandlas inomhus .... till 40% och av bekanta ... totalt till 36%.

Jag skulle vilja uttrycka det så att kvinnor utsätts till större del för våld i relationer och män till större del för gatuvåld.

Tanken att antalet poliser skulle minska mängden relationsvåld låter lite verklighetsfrämmande, möjligen skulle det kunna påverka mängden gatuvåld.

Tanken att "straff" skulle påverka någondera är även den lite främmande, då förmodligen största delen av våldsbrotten utförs då folk är påverkade av alkohol eller droger och omdömet påverkat.

Barnmisshandel anmäls till stor del av skolorna och mängden anmälningar följer skolterminerna till stor del. Anmälningarna av misshandel mot små barn ökar, förmodligen också på grund av större benägenhet att anmäla.

BRÅ konstaterar:

Misshandel är en av de brottstyper där statistiken

påverkas av förändringar i benägenheten att anmäla brott. Det innebär att ökningen i

statistiken kan bero såväl på en ökad omfattning av våld, som på att samhället tar våld

på större allvar och därmed i högre utsträckning anmäler det våld som sker. I en studie

från 2009 framgår det exempelvis att polisen i ökad utsträckning på egen hand initierar

anmälningar av misshandel mellan obekanta, vilket bidrar till att fler fall av misshandel

anmäls (Brå-rapport 2009:1).

Våra vänner SD tycker ju om att utmåla Sverige som ett land där det sker våldtäkter ideligen. Om just våldtäkter skriver BRÅ:

De anmälda våldtäkterna minskade med 4 procent jämfört med 2009.

Sexuellt ofredande ökade med 4 procent till cirka 7 830 anmälda brott under 2010,

medan sexuellt tvång, utnyttjande med mera minskade med 5 procent.

Alltså, vad som ökar är sexuellt ofredande ... (och bland övriga sexualbrott "köp av sexuella tjänster +255%).

Rån då?

Antalet anmälda rån minskade 2010 med 4 procent jämfört med föregående år.

Mord dråp och misshandel med dödlig utgång?

Studier av anmälda mord, dråp eller misshandel med dödlig utgång har visat att

mer än hälften av de anmälda brotten inte utgör dödligt våld och att det faktiska antalet

fall av dödligt våld i Sverige sedan 1990 legat på en relativt konstant nivå runt 100 fall

per år.

Ja, som man kan se ovan så finns det inte fog för att säga att vi skulle leva i en så våldsam tid eller att våldet ökar.

Men, om man nu inte låter sig nöja med dagsläget, vad kan man då göra åt det våld som vi har i samhället?

Nationella trygghetsundersökningen NTU ger viss vägledning om man ser på Brott mot enskild person (s 27):

 Knappt 12 procent av befolkningen uppger att de

utsatts för något eller några brott mot enskild person

under år 2008.

 Andelen utsatta är större ju yngre åldersgrupp som

studeras.

 I en jämförelse mellan könen framgår att det är

dubbelt så vanligt att män utsätts för misshandel och

personrån jämfört med kvinnor. Det är vanligare att

kvinnor är utsatta när det handlar om sexualbrott och

trakasserier.

 En fjärdedel av brotten mot enskild person uppges

vara polisanmälda. Allvarlig misshandel och person-

rån anmäls i störst utsträckning och sexualbrott och

trakasserier i minst utsträckning.

 En stor andel av brottsligheten begås mot en liten

del av befolkningen. Över hälften (57 %) av brotten

mot enskild person år 2008 begicks mot den lilla

grupp svarande som uppger att de har utsatts för

fyra eller fler brott mot enskild person under samma

period.För att minska brottsligheten mot enskild person så vore det viktigt att fundera speciellt över åtgärder som vänder sig till yngre, och till den lilla del av befolkningen som är väldigt brottsutsatt.

Bakgrundsfaktorer som gäller denna grupp är:

Resultaten i tabell 3G visar att det är något vanli-

gare bland kvinnor än bland män att ha utsatts

för brott mot enskild person vid minst fyra tillfäl-

len. Övriga särskilt utsatta grupper är lågutbilda-

de, ensamstående, boende i flerfamiljshus och

boende i storstad eller annan större stad. När det

gäller svensk/utländsk bakgrund är utsatthet vid

minst fyra tillfällen vanligare bland personer som

är födda i ett annat land än Sverige än bland per-

soner födda i Sverige (med föräldrar födda i Sve-

rige eller i utlandet).


Alltså, de personer som är utsatta i andra sammanhang är också mest utsatta när det gäller upprepade brott. Det gör att jag tror att en inte orimlig slutsats är att om man kan minska utsattheten så minskar brottsligheten i denna grupp.

När det gäller misshandel är det yngre som mest råkar ut, och mycket av misshandeln sker på "allmän plats". När det gäller denna typ av misshandel som säkerligen ofta är alkohol och drogrelaterad, så är givetvis en minskning av tillgången till alkohol och droger viktig.

Ett sätt att minska mängden misshandel vore med all säkerhet tidigare stängning av krogar, och generellt att minska öppettiderna på systemet (alltså tillgången till alkohol).

Vad gör då regeringen för att minska människors utsatthet och för att minska tillgången på alkohol och droger? Tja, inte så mycket.

Inkomstspridningen i samhället ökar (se diagrammet överst på bloggen "Storstad"). Tillgången på alkohol ökar. Möjligen har vi fler poliser på allmän plats (och det är ju bra).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar