torsdag 18 mars 2010

Frihet - för vem? Barnkonventionen

Intressant att debattera "frihet", jag undrar om någon alls (?) är emot frihet?

Så frågan är väl snarast frihet för vem och frihet till vad?

Jag står för frihet för barn, det vill säga unga individer, och lite vad det politiskt kan innebära vill jag diskutera gentemot Barnkonventionen, som Sverige undertecknat Artikel 3:1:

Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.

För barnens bästa är det viktigt att barn får tillgång till förskola och EXTRA viktigt är det för barn som inte har svenska som modersmål. Eftersom just familjer som har invandrarbakgrund extra ofta använder vårdnadsbidrag, så ser jag det som att det betyder ett problem, nämligen att kvinnorna (vanligen) inte får jobb i den utsträckning de borde. Dessa barn med invandrarbakgrund behöver istället få tillgång till förskola så de lär sig svenska, och allt annat förskolan förmedlar, så fort och bra som möjligt, och deras föräldrar behöver JOBB och inte vårdnadsbidrag så att de kommer in i det svenska samhället, lär sig svenska och klarar sig ekonomiskt. Man kan diskutera behovet att dra in vårdnadsbidraget gentemot Barnkonventionen, artikel 29:1:a, då just vårdnadsbidraget blir ett hinder för detta speciellt för barn med annat hemspråk.

(a) utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga

Jag anser att också att det är fel att tillåta religiösa friskolor då dessa utgör är ett övergrepp gentemot barnen i strid mot Artikel 14:1 i Barnkonventionen:

Konventionsstaterna skall respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. 

Likaså är det givetvis ett övergrepp mot barn att drogtesta dem när de är underåriga och även detta förefaller mig vara i strid med Barnkonventionen Artikel 33:

Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder, innefattande lagstiftningsåtgärder, administrativa och sociala åtgärder i upplysningssyfte, för att skydda barn från olaglig användning av narkotika och psykotropa ämnen 

För att familjer med barn ska kunna erbjuda sina barn en så bra uppväxtmiljö som möjligt är det viktigt med förbättrade barnbidrag och bostadsbidrag till de familjer som behöver det. Det är en skam för Sverige att 25% av ensamstående mammor lever i fattigdom. Även detta bör diskuteras gentemot Barnkonventionen Artikel 27:

Konventionsstaterna skall i enlighet med nationella förhållanden och inom ramen för sina resurser vidta lämpliga åtgärder för att bistå föräldrar och andra som är ansvariga för barnet att genomföra denna rätt och skall vid behov tillhandahålla materiellt bistånd och utarbeta stödprogram, särskilt i fråga om mat, kläder, och bostäder.
 

Vidare anser jag att frihet för barn och unga betyder att unga människor ska kunna få en bostad till en rimlig och låg kostnad. Studier på högskolan ska vara gratis, också för unga människor från andra länder. Unga människor ska få så stort studiemedel att de har råd att STUDERA utan att behöva arbeta extra för att få råd med mat (Artikel 28:1:c).

(c) göra högre utbildning tillgänglig för alla på grundval av förmåga genom varje lämpligt medel;
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar