måndag 30 januari 2012

Forskning om kvalitet i förskolan

DN efterlyser forskning om kvalitet i förskolan(den privata), och det är ju lovvärt.

Dessbättre finns redan metoder för detta exempelvis ECERS Early Childhood Environment Rating Scale som är anpassat och utvärderat i Sverige.

Att förskola är bra för barn finns exempelvis en Cochranestudie som visar. Lite populärt står det om svenska forskare i Vi Föräldrar. Nu senast visar Ulf Fredriksson resultat baserat på PISA som tyder på att förskolor är bra för barns språkutveckling. Och samma resultat fann jag och mina kollegor i en studie av 18 månader gamla barn.

Ytterligare kvalitetsindikatorer som brukar påtalas är (vissa av dessa påtalas av Gunni Kärrby i Vi Föräldrar artikeln.):
  • Kvoten barn/personal (inte för många barn per vuxen)
  • Antalet barn i gruppen (inte för stor)
  • Utbildningen hos personalen (välutbildade)
Att däremot använda "nöjdhet" som kvalitetsindikator är synnerligen tveksamt. (Det skulle absolut kräva mer forskning).

Detta beror exempelvis på att
  1. Föräldrar har ofta inte någonting att jämföra med när de skattar "nöjdhet"
  2. Människor tenderar att överskatta kvalitén på sina egna val
  3. Föräldrar ser inte aktiviteterna under dagen på förskolorna
Om vi nu skulle enas om att "kvalitet" i förskoleverksamheten vore eftersträvansvärt, så vore det i dagsläget bäst att skicka ut förskoleinspektörer med ECERS skattningsinstrument och andra mått till hands, så skulle vi kunna ett svar på hur det står till i svenska förskolor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar