söndag 14 februari 2010

Nej till vårdnadsbidrag för barnens skull


Jag läser ju just nu boken Jämlikhetsanden (Richard, Wilkinson & Kate Pickett, 2010) som jag tidigare skrivit om. Alldeles nyss var jag inne på kapitlet om barn som bland annat tog upp förskolan.

Där skriver författarna följande (på sid. 120)

"Men på vilket sätt kan inkomstskillnader påverka utbildningens resultat?

En väsentlig koppling är sannolikt den inverkan som ojämlikhet har på familjeliv och familjerelationer. Social ojämlikhet i tidig barndom blir fast rotad långt innan den formella utbildningen tar vid. Vi har idag stor kunskap om den betydelse som de tidiga levnadsåren har för senare utveckling - inlärningen börjar vid födseln och de allra första levnadsåren är en kritisk period för hjärnans utveckling. Denna tidiga inlärning kan stärkas eller förhindras av den miljö som ett barn växer upp i. En landsomfattande studie i Storbritannien visade att barn med missgynnad bakgrund redan vid tre års ålder låg upp till ett år efter barn från mer priviligierade hem."

... sen kommer flera till intressanta sidor men jag hoppar till sidan 122. (min markering)

"Förutom att ge rätt till föräldraledighet kan samhället ombesörja förbättringar av den tidiga barndomen genom familjeunderhåll och skatteförmåner, sociala bostäder, hälsovård, politiska program som gynnar en balans mellan arbete och fritid, indrivning av underhållsbidrag och, kanske det allra viktigaste, en högkvalitativ förskoleverksamhet. En förskoleutbildning kan bidra till inte bara fysisk och intellektuell fostran utan även till social och emotionell utveckling. De kan på så sätt förändra barnens levnadsbana på lång sikt och kostnadsanalyser visar att de är investeringar med hög avkastning. Experiment har visat att missgynnade barn som fått en högkvalitativ förskoleutbildning sannolikt kommer att behöva mindre av stödundervisning, bli mindre benägna till kriminalitet och troligen få en högre lön som vuxna i framtiden. Allt detta visar sammantaget att statliga investeringar i förskoleverksamhet ger väsentligt utbyte."

(Obs, det finns ett antal referenser i texten som jag inte skrivit ut).

Åter till vårdnadsbidraget.

Man kan följa diskussionen i Stockholm om effekterna av vårdnadsbidraget exempelvis på denna länk.

1500 personer hade vårdnadsbidrag sägs det.

Det sägs att:

Det är dessutom helt klarlagt att vårdnadsbidraget i alla fall i Kista-Rinkeby stadsdelsförvaltning faktiskt inneburit att resurser har försvunnit från förskolan då detta har stått klart och tydligt i tjänsteutlåtande från stadsdelsförvaltningen.  


Vidare sägs:

I Norge kan man nu se effekterna av det vårdnadsbidrag, s. k kontantstötte, som den förra norska regeringen införde för ett antal år sedan.  ”Kontantstötte” kom att bli en reform som tog kvinnor från arbetsmarknaden – över 96 procent av bidragstagarna var kvinnor. Värst utsatta blev kvinnor med utländsk bakgrund i storstadsområdena. En redan tidigare svag förankring i arbetslivet försämrades ytterligare när vårdnadsbidraget blev den försörjning de hänvisades till. Norge står nu i begrepp att avvecklavårdnadsbidraget.

Ytterligare lite längre ner:

Norges utvärdering visar också andra negativa effekter – som minskad integration för barn. Språkutvecklingen för barn i invandrarfamiljer som har haft s.k. kontantstötte har varit sämre än för de barn som deltagit i förskolan. 

Samma effekter är på gång i Sverige eftersom det huvudsakligen är kvinnor med invandrarbakgrund som får vårdnadsbidrag, och att deras barn därmed inte lär sig svenska som önskvärt vore under förskoletiden.

Jag har full förståelse för att dessa kvinnor behöver de pengar de kan få med hjälp av vårdnadsbidraget, men ge dem istället en "arbetsgaranti" exempelvis genom att de får lön i bemanningsföretag (som i det lyckade projektet med Manpower i Södertälje). Detta skulle innebära att kvinnorna lärde sig svenska, barnen lärde sig svenska och fick del av pedagogiken vid förskolorna med dess positiva effekter, OCH att familjerna fick bättre ekonomi.

Det är dags att avveckla vårdnadsbidraget för barnens skull !Inga kommentarer:

Skicka en kommentar